BUSINESS INDUSTRY TRENDS: WHO IS THE MARKET FINDING?

Article

BUSINESS INDUSTRY TRENDS: WHO IS THE MARKET FINDING?


BUSINESS INDUSTRY TRENDS: WHO IS THE MARKET FINDING?

As the backbone of all activities in society, so it is not surprising that in the last 10 years and the following years, Business has been and will be a major that attracts a large number of students because stability and many job opportunities after graduation.

However, in today's multi-industry, changing and multi-skilled market, how will your child prepare and accumulate to be successful in this field?

Register with your child to attend the Seminar: "Getting ahead of the HR trends of the new business era" to listen to opinions shared from recruitment experts, managers, educators, etc. in the field. this area:

XU HƯỚNG NGÀNH KINH DOANH: THỊ TRƯỜNG TÌM KIẾM AI?

Là xương sống của mọi hoạt động trong xã hội, vì vậy không quá ngạc nhiên khi trong vòng 10 năm gần đây và cả những năm tiếp theo, Kinh Doanh đã, đang và sẽ là ngành học thu hút đông đảo sinh viên theo học do tính ổn định và nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Tuy nhiên, trong thị trường đa ngành, nhiều thay đổi và nhiều người lao động giỏi hiện nay, con bạn sẽ cần chuẩn bị, tích lũy ra sao để có thể thành công trong lĩnh vực này?

Hãy cùng con đăng ký tham dự ngay Tọa đàm: “Đón đầu xu hướng nhân sự của thời đại kinh doanh mới” để lắng nghe những ý kiến chia sẻ từ các chuyên gia tuyển dụng, nhà quản lý, nhà giáo dục… trong lĩnh vực này:

* GS. TS. Robert McClelland